replica watches rolex replica https://luxuryrichardmille.com/ https://puretime.me replicacopy.com replica watches https://replicasuhr.de/ fake watches fake rolex fake watches replica rolex replicawatches1for1 replica rolex watches https://richardmille.casa/ richardmille.cloud fake rolex richardmillecheap.com https://richardmille-replica.com/ fake watches fake rolex

el-GRen-US
21
Ιαν 2014

Γνωμοδότηση και έγκριση του Δήμου Σαμοθράκης των προτάσεων και παρατηρήσων του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης επί της Α΄ φάσης μελέτης του νέου ΠΠΧΣΑΑ της ΠΑΜΘ

[Title]

Από το πρακτικό της 2/16-1-2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

     Στη Σαμοθράκη σήμερα 16-1-2014 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ. 152/13-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: 2ο «Προτάσεις του Δήμου Σαμοθράκης και γνωμοδότηση επί των προτάσεων και παρατηρήσεων του Οργανισμού Λιμένος σχετικά με το Χωροταξικό Σχεδιασμό Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης»

     Αρίθμ. Απόφαση: 3

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος

1. Γερονικολάκης Ανέστης- Δημ. Σύμβουλος

2. Γαλατούμος Νικόλαος- » »

2. Κυλίμος Νικόλαος- » »

3. Γλήνιας Πέτρος- » »

3. Λαζανδρέας Κων/νος- » »

4. Γιαννέλου Πολύμνια- » »

4. Παπάς Παναγιώτης - » »

5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός- » »

5. Πρόξενος Χρήστος- » »

6. Λάζαρης Αλέξανδρος– » »

6. Σαράντος Κων/νος- » »

7. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- » »

7. Σταφυλάς Ιωάννης- » »

8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- » »

 

9. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος - » »

 

10. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-» »

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος του Δήμου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής:

Ο Δήμαρχος πήρε το λόγο και αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και στο  έγγραφο που απεστάλη από τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης με τις σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις του επί της Α΄ φάσης μελέτης του ΠΠΧΣΑΑ.

 

Στην συνέχεια η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης ¨Αναγέννηση της Σαμοθράκης¨ πήρε το λόγο και πρότεινε την δημιουργία ομάδας έργου προκειμένου να διαμορφωθούν οι προτάσεις του Δήμου Σαμοθράκης σχετικά με τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στην οποία να συμμετέχουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις  σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία, και αφού λάβουν υπόψη τα προβλεπόμενα στο χωροταξικό σχέδιο της Σαμοθράκης και της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  να διαμορφώσουν τις προτάσεις του Δήμου Σαμοθράκης στα βασικά ζητήματα του νησιού  (όπως για παράδειγμα αν μπορεί να γίνει περιορισμός της περιοχής ΝΑΤURA Σαμοθράκης, η πρόβλεψη πύλης προς Τουρκία (Αλεξανδρούπολη- Αίνος), η πρόβλεψη λιμενικών και άλλων αναπτυξιακών έργων απαραίτητων για το νησί) και ολοκληρώνοντας ως προς τις φήμες για κλείσιμο του τελωνείου Σαμοθράκης, ανέφερε, ότι το τελωνείο Σαμοθράκης βρίσκεται σε αναστολή, ωστόσο δεν έχει κλείσει.

 

Το λόγο πήρε στην συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ατζανός Παναγιώτης εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης ¨Νίκη της Σαμοθράκης¨ και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Σαμοθράκης θα πρέπει να ξαναδεί το χωροταξικό σχέδιο του νησιού και τον στρατηγικό του σχεδιασμό του  ώστε να προβλεφθούν  έργα όπως λιμάνια, αλιευτικό καταφύγιο Λακκώματος κ.λ.π., αναφέρθηκε επίσης στο στρατηγικό σχέδιο του Οργανισμού Λιμένος το οποίο τροποποιείται προκειμένου να συμπεριλάβει τα έργα αυτά για την Σαμοθράκη.

Η γνώμη των τοπικών κοινωνιών ανέφερε σαφώς και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό καθώς προκαθορίζει το μέλλον ενός τόπου και αν η Σαμοθράκη σήμερα είχε ένα σωστό χωροταξικό σχεδιασμό δεν θα ήταν ανάγκη να συζητάμε για τις προτάσεις του Δήμου καθώς θα ήταν ξεκάθαρο το τι θέλουμε για το νησί τα επόμενα 100 χρόνια.

 

Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος και αναφέρθηκε εν συντομία στις προσπάθειες για σύνταξη χωροταξικού Σαμοθράκης που ξεκίνησαν από το 1980 με την εκπόνηση μελέτης (ΖΟΕ)  που ωστόσο  δεν εφαρμόστηκε λόγω πολιτικών αποφάσεων,  στην συνέχεια εκπονήθηκε το Σχέδιο Χωροταξικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΠ) αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί, ωστόσο αποτελεί ένα άξονα πάνω στον οποίο μπορούμε να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε ώστε να προκύψει ένα χωροταξικό σχέδιο της Σαμοθράκης το οποίο κατά την γνώμη μου θα πρέπει να βασίζεται σε δύο άξονες: α) Δομημένο περιβάλλον, β) Προστατευόμενες περιοχές. Η διαδικασία σύνταξης Χωροταξικών σχεδίων γίνεται από ιδιώτες μελετητές που πολλές φορές δεν έχουν καμιά επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και όσον αφορά το ΣΧΟΠ Σαμοθράκης σας γνωρίζω ότι ήδη έχουμε αναθέσει σε αρμόδιο Μηχανικό την μελέτη του προκειμένου να διορθωθεί.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι προτάσεις και οι τοποθετήσεις των συμβούλων το Δημοτικό Συμβούλιο,

                                                                   Αποφάσισε Ομόφωνα

 

Α. Συγκροτεί ομάδα έργου για την διαμόρφωση των προτάσεων και παρατηρήσεων του Δήμου Σαμοθράκης επί της Α΄ Φάσης Αναθεώρησης  του Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, υπό την καθοδήγηση Μηχανικού που έχει αναλάβει την διόρθωση του Χωροταξικού Σχεδίου Ανοικτής Πόλης Σαμοθράκης (ΣΧΟΑΠ) και  η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

  1. Γιαννέλου Πολύμνια – Δημοτική Σύμβουλος από την δημοτική παράταξη ¨Αναγέννηση της Σαμοθράκης¨ με αναπληρώτρια την Δημοτική Σύμβουλο κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη
  2. Ατζανός Παναγιώτης –Δημοτικός Σύμβουλος από την δημοτική παράταξη ¨Νίκη της Σαμοθράκης¨ με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λάζαρη Αλέξανδρο
  3. Γλήνιας Ιωάννης εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελματιών Νήσου Σαμοθράκης

Β. Γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει τις προτάσεις και παρατηρήσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης επί της Α΄ φάσης μελέτης του νέου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


Οι προτάσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης: 

Προς

Αξιότιμο Δήμαρχο Σαμοθράκης 

κ. Γεώργιο Χανό

Στο πλαίσιο της προσαρμογής των βασικών κατευθύνσεων του νέου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς υπάρχουν νέες εξελίξεις στον Εθνικό και Περιφερειακό Λιμενικό Χάρτη, οπότε και ανάγκη προσαρμογής  στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και στα νέα δεδομένα.

Προς τούτο, ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης απέστειλε προτάσεις και παρατηρήσεις επί της Α’ φάσης μελέτης του ΠΠΧΣΑΑ όπου προτείνονται χωροθετήσεις για τους λιμένες που ανήκουν στην διοικητική ευθύνη του.

Ειδικότερα για τη Σαμοθράκη προτείνονται:

 

Λιμάνι Καμαριώτισσας

Απαραίτητη προϋπόθεση και  επείγουσα προτεραιότητα είναι η συντήρηση και η αναβάθμιση των λιμενικών έργων του μοναδικού σήμερα λιμανιού με υποδομές που να προστατεύουν και να εξασφαλίζουν αρχικά την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με την Αλεξ/πολη και γενικώς με λοιπούς προορισμούς κυρίως της ενδοχώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή οι βασικές προτάσεις, οι οποίες πρόκειται στο αμέσως προσεχώς διάστημα να ενσωματωθούν και σε ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που θα φέρει τη μορφή Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4150/2013 και τις προδιαγραφές-οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου) είναι :

Ø     Η βελτίωση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών με σκοπό την προστασία και εξυπηρέτηση της μοναδικής υπάρχουσας ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Αλεξ/πολη ώστε να αποφευχθεί η απομόνωση του νησιού και ταυτόχρονα η δημιουργία κατάλληλων χερσαίων υποδομών (βάσει της συνθήκης Schengen), για την εξυπηρέτησης μελλοντικής σύνδεσης με τα Τουρκικά παράλια .

Ø     Η κατασκευή νέας προβλήτας παραλαβής μεγαλυτέρων ακτοπλοϊκών πλοίων καθώς και κρουαζιερόπλοιων, έως και μεσαίου μεγέθους για την κατηγορία τους. Με τον τρόπο αυτό στοχεύετε η δυνατότητα εξυπηρέτησης της Σαμοθράκης ταυτόχρονα από  περισσότερες ακτοπλοϊκές γραμμές, (πχ Λαύριο, Καβάλα, Λήμνο κλπ) καθώς και η υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού με την δυνατότητα εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων.

Ø     Η χωροθέτηση εντός της υφιστάμενης λιμενολεκάνης, ιδιαίτερου λιμενίσκου μικρών σκαφών πχ των  αλιευτικών που ελλιμενίζονται μόνιμα είτε καταφεύγουν στον λιμένα της Καμαριώτισσας και των σκαφών αναψυχής. Απαραίτητη είναι  η προστασία του χώρου αυτού με κατάλληλα λιμενικά έργα.

Ø     Η επέκταση του λιμένα της Καμαριώτισσας, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης ακτοπλοΐας.

Ø     Η χωροθέτηση υδατοδιαδρόμου υδροπλάνων για την συμπληρωματική - εναλλακτική  σύνδεση της Σαμοθράκης  με την λοιπή Ελλάδα

Ø     Η χωροθέτηση χερσαίων λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των λειτουργιών του λιμένος (επιβατική κίνηση, αλιεία, τουρισμός), με την απαιτούμενη θέσπιση επιτρεπόμενων χρήσεων και όρων δόμησης.

3.2       Αλιευτικό καταφύγιο Θέρμων

Οι βασικές προτάσεις για το αλιευτικό καταφύγιο Θέρμων, οι οποίες πρόκειται στο αμέσως προσεχώς διάστημα να ενσωματωθούν και σε ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που θα φέρει τη μορφή Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4150/2013 και τις προδιαγραφές-οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου) είναι :

Ø      Η λήψη μέτρων με την μελέτη και κατασκευή προστατευτικών έργων για την αντιμετώπιση των έντονων και επικίνδυνων προσχώσεων από φερτά υλικά παρακείμενων χειμάρρων

Ø     Η αναβάθμιση του λιμένος ως κύριο αλιευτικό καταφύγιο της ευρύτερης περιοχής καθώς είναι σε μοναδική θέση για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών και κυρίως των αλιευτικών σκαφών μέσης αλιείας. Είναι δεδομένο ότι η με την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων το αλιευτικό καταφύγιο θα αποτελέσει το κύριο αλιευτικό καταφύγιο της ευρύτερης περιοχής και παράλληλα θα αποσυμφορήσει  το λιμάνι της Καμαριώτισσας,

Ø     Η παράλληλη αναβάθμιση του λιμένος ως καταφύγιο τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής με προοπτική την δυνατότητα λειτουργίας ακόμη και μαρίνας, ενισχύοντας  την υφιστάμενη τουριστική κίνηση των Θέρμων μιας περιοχής με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά

Ø     Η αξιοποίηση του λιμένος ως σταθμού ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Αλεξ/πολη κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς μειώνει σημαντικά το χρόνο του ταξιδιού από Αλεξ/πολη προς Σαμοθράκη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι βελτίωση της υφιστάμενης εξωτερικής ράμπας ασφαλούς πρόσδεσης δρομολογιακών – ακτοπλοϊκών  και τουριστικών πλοίων τουλάχιστον μεσαίου μεγέθους.

Ø     Η χωροθέτηση χερσαίων λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των λειτουργιών του λιμένος, με την απαιτούμενη θέσπιση επιτρεπόμενων χρήσεων και όρων δόμησης.

3.3       Αλιευτικό καταφύγιο Λακκώματος

Η κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή του Λακκώματος είναι τοπικής σημασίας και θα βοηθούσε σημαντικά τους αλιείς της περιοχής, καθώς προσφέρει άμεση πρόσβαση και καταφύγιο σε μια θαλασσιά περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης όπου εμφανίζονται έντονα καιρικά και κυματικά φαινόμενα (ασυγκρίτως δυσμενέστερα από αυτά της περιοχής της Καμαριώτισσας και των Θέρμων).

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες και υπάρχει η απαιτούμενη μελετητική ωριμότητα (μελέτες λιμενικών, υδραυλικών, η/μ έργων, υποστηρικτικές μελέτες καθορισμού αιγιαλού-παραλίας και χερσαίας ζώνης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων) για την κατασκευή νέου αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Πλάτανος, με κατασκευή λιμενολεκάνης διαστάσεων 123,00Χ80,00μ.                        Με ιδιαίτερη εκτίμηση

                                                     ο Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος

                                                 του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

                                                        Σταύρος Σταυράκογλου

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος                           Τα Μέλη               Ο Γραμματέας

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος             (Υπογραφές)

 

Ο Δήμαρχος                            Ακριβές Απόσπασμα

Χανός Γεώργιος                           Ο Δήμαρχος

 

                                                Χανός Γεώργιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το:

Εικόνες

Γνωμοδότηση και έγκριση του Δήμου Σαμοθράκης των προτάσεων και παρατηρήσων του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης επί της Α΄ φάσης μελέτης του νέου ΠΠΧΣΑΑ της ΠΑΜΘ

Διεύθυνση

Εμπορικός Λιμένας - ΤΟΛ,
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, ΤΚ 68100

Επικοινωνία

T. 25510 26251/28463
F. 25510 26485
Email: secretary@ola-sa.gr
123movies